RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T YNové vzory prevádzkových poriadkov /v sekcii vľavo dole /.
Nové jednotné vzory a dokumenty postupov na uvedenie priestorov do prevadzky./v sekcii vľavo dole /.


Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne spôsobenej novým druhom koronavírusu. .

Očkovací kalendár pre rok 2020.

Úhrada správnych poplatkov.
Oznamenie o zrušení zberneho podúčtu.
Oznámenie pre podnikateľské subjekty a verejnosť.
Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:.

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.


Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

OZNAM : Od 01.12.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa týkajú povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci- §30 zákona 355/2007 Z.z.>


Zoznam rizikových pracovísk v regione Rimavská Sobota.
Elektronické oznamovanie kategorie práce 2.


Chrípková sezóna 2019 / 2020.
Západonílská horúčka .

Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine.

Prevencia proti všiam.


Informácia o výskyte nebezpečného výrobku Drevené misky z Číny...
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku Hrnček Smark Cook..

Upozornenie pre spotrebiteľov -Predaj kozmetického výrobku Perle Bleue.

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín.


Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš.
Ako predísť nákazám z pokazeného jedla .

Chrípková sezona 2018-2019 .

ODPORÚČANIA PRI VÝSKYTE VŠÍ - PEDIKULÓZA.


Dotazník životnej pohody SZO.
Informácia pre spotrebiteľov " Akrylamid v potravinách ".

Usmernenie pre obyvateľov v prípade závažnej smogovej situácie..

Vtáčia chrípka A/H5N8 - informácia..

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti-odporúčania.

Inštrukcia pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimalnej trvanlivosti.

Novelizovaná časť vyhlášky MZ SR e. 553/2007 o hygiene rúk .

Surveillance atlas infekčných chorôb.

Tlačová správa k chrípkovej sezone .

Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch do rómskych osád.

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike.

Pacient s močovým katétrom .
Smernica RÚVZ o protispoločenskej činnosti.
Odporúčania pre cestovateľov.

 

Archiv starších aktualít .

 

Odporúčania pre cestujúcich.

Vírusove ochorenie EBOLA - Leták

 

Očkovací kalendár.

 

U P O Z O R N E N I E !
Upozoroujeme všetkých záujemcov o odborné semináre organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, aby svoj záujem o účasť na odbornom seminári, vzh1adom na obmedzenú kapacitu priestorov, nahlásili do 5. dňa v mesiaci v ktorom sa seminár koná na adresu:

rs.epid@uvzsr.sk

Vaša účasť bude spätne potvrdená e-mailom.

 

Pre Vaše zdravie, pre Vás
Úrad verejného zdravotníctva SR, jeho činnosti a aktivity .

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .


sa bude konať v roku 2019

* 13. 02. 2020 * 12. 03. 2020 * 16. 04. 2020 * 14. 05. 2020 * 11. 06. 2020 * 10. 09. 2020 ** 08. 10. 2020 * 12. 11. 2020 * 10. 12. 2020

v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie, miestnosť č.5) so začiatkom o 8,30 hod. alebo so začiatkom o 10,30 hod.
Uchádzači sú na skúšky pozývaní pod3a termínu podania prihlášky, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
Správny poplatok v hodnote 20,00 € sa odovzdáva v deň konania skúšky pred začatím skúšky.

MUDr. Dušan Béreš, MPH
regionálny hygienik

 
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o 1udské telo

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj pokrmov a nápojov

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu