RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T Y

Úhrada správnych poplatkov.
Zmena bankového účtu správnych poplatkov.


Oznámenie o výberovom konaní.


10.10.2016 Svetový deň duševného zdravia.
Súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk v sezóne 2016.

Novelizovaná časť vyhlášky MZ SR č. 553/2007 o hygiene rúk .

10.5.2016 Svetový deň pohybu.

24.4.-30.4.2016 Európsky imunizačný týždeň.

Svetový deň zdravia.

Surveillance atlas infekčných chorôb.

Svetový deň vody 2016.

Svetový deň proti rakovine - 04.02.2016 .
Svetový deň AIDS - 01.12.2015 .

Svetový deň diabetu - 14.11.2015 .

Svetový deň duševného zdravia .

Tlačová správa k chrípkovej sezone .

Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch do rómskych osád.

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike.

Pacient s močovým katétrom .
5 momentov hygieny rúk
Na zmenu stačí 5 momentov.
Smernica RÚVZ o protispoločenskej činnosti.
Odporúčania pre cestovateľov.
Svetový deň osteoporózy.
Európský deň ústneho zdravia.
Pozor ! Výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie.
História RUVZ

 

Archiv starších aktualít .

 

Odporúčania pre cestujúcich.

Vírusove ochorenie EBOLA - Leták

 

Očkovací kalendár.

 

U P O Z O R N E N I E !
Upozorňujeme všetkých záujemcov o odborné semináre organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, aby svoj záujem o účasť na odbornom seminári, vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, nahlásili do 5. dňa v mesiaci v ktorom sa seminár koná na adresu:

rs.epid@uvzsr.sk

Vaša účasť bude spätne potvrdená e-mailom.

 

Pre Vaše zdravie, pre Vás
Úrad verejného zdravotníctva SR, jeho činnosti a aktivity

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

V danom kalendárnom roku zasadanie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
- v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
- zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
- výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
- výrobe kozmetických výrobkov

sa bude konať v roku 2016

23. 02. 2016 * 29. 03. 2016 * 26. 04. 2016 * 31. 05. 2016 * 28. 06. 2016 * 27. 09. 2016 * 25. 10. 2016 * 29. 11. 2016 * 13. 12. 2016


v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie, miestnosť č.5) so začiatkom o 8,30 hod. alebo so začiatkom o 10,30 hod.
Uchádzači sú na skúšky pozývaní podľa termínu podania prihlášky, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
Správny poplatok v hodnote 20,00 € sa odovzdáva v deň konania skúšky pred začatím skúšky.


MUDr. Dušan Béreš, MPH
regionálny hygienik

 
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická osoba

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - právnická osoba

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj pokrmov a nápojov

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu