RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T YPoskytovanie informácii pre verejnosť v súvislosti s COVID-19 na telef.čísle

+421910904603Kontakt na oddelenie epidemiológie :

047 / 5631121, kl. 110, 111, 112

+421918542763

rs.epid@uvzsr.sk"Výklad ÚVZ SR k opatreniu č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktorým sa určujú možnosti otvorenia prevádzok".

Oznámenie: Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/2595 zo dňa 15.3.2020 boli s účinnosťou od 16.3.2020 uzatvorené maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou niektorých typov predajní a prevádzok. Nakoľko sa množia otázky najmä v súvislosti s predajom určitého sortimentu tovaru v prevádzkach predajní so zmiešaným tovarom, obrátili sme sa so žiadosťou o usmernenie na odbor legislatívy a práva Úradu verejného zdravotníctva SR. Do doby doručenia usmernenia je možné uskutočňovať predaj sortimentu, na ktorý sa neviažu opatrenia č. OPL/2595 zo dňa 15.3.20120, t.j. predaj ochranných rúšok a rukavíc, drogérie, krmovín, novín, tlačovín, palív, za podmienok, že tento bude od ostatného tovaru oddelený, prístup k nemu bude obmedzený, do predajne nebude vstupovať zákazník bez prekrytia dýchacích ciest. Ďalší rozsah obmedzení a opatrení bude oznámený po obdržaní usmernenia.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse .
COVID-19 Informácie o novom koronavíruse / letáky /.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v maďarskom jazyku.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v rómskom jazyku.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v ruskom jazyku.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v ukrajinskom jazyku.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v nemeckom jazyku.


Výzva a oznámenie pre verejnosť - upravené úradné hodiny podateľne úradu.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 pism. e) zákona č.355/2007 Z.Z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Izolácia v domácom prostredí.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Zákaz hromadných podujatí.


Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-Cov-2 / šiesta aktualizácia z 30.03.2020 /.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obratov.


Oznamenie o zrušení zberneho podúčtu.
Oznámenie pre podnikateľské subjekty a verejnosť.
Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:.

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.


OZNAM : Od 01.12.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa týkajú povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci- §30 zákona 355/2007 Z.z.>


Zoznam rizikových pracovísk v regione Rimavská Sobota.
Elektronické oznamovanie kategorie práce 2.

 

Aktuality - archív .

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

!!! Skúšky odbornej spôsobilosti sú dočastne pozastavené do odvolania !!!

* 13. 02. 2020 * 12. 03. 2020 *16. 04. 2020 * 14. 05. 2020 * 11. 06. 2020 * 10. 09. 2020 ** 08. 10. 2020 * 12. 11. 2020 * 10. 12. 2020

v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie, miestnosť č.5) so začiatkom o 8,30 hod. alebo so začiatkom o 10,30 hod.
Uchádzači sú na skúšky pozývaní podľa termínu podania prihlášky, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
Správny poplatok v hodnote 20,00 € sa odovzdáva v deň konania skúšky pred začatím skúšky.

MUDr. Dušan Béreš, MPH
regionálny hygienik

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu