RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T Y

Úhrada správnych poplatkov.
Zmena bankového účtu správnych poplatkov.


Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:.

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..

OZNAM : Od 01.12.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a doplňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa týkajú povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci- §30 zákona 355/2007 Z.z.>


Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.
Vzor žiadosti do podateľne v maďarskom jazyku.


Zoznam rizikových pracovísk v regione Rimavská Sobota.
Informácia k zákonu č.355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2018.


Stav prevadzkovania kúpalísk v roku 2018.

Dotazník životnej pohody SZO.
05.05.2018 KAMPAŇ – hygiena a dezinfekcia rúk .

23.04.2018 až 29.04.2018 Európsky imunizačný týždeň .

22.03.2018 Svetový deň vody.

12 - 18.03. Týždeň mozgu.

Informácia pre spotrebiteľov " Akrylamid v potravinách ".

Usmernenie pre obyvateľov v prípade závažnej smogovej situácie..

Vtáčia chrípka A/H5N8 - informácia..

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti-odporúčania.

Inštrukcia pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimalnej trvanlivosti.

Novelizovaná časť vyhlášky MZ SR e. 553/2007 o hygiene rúk .

Surveillance atlas infekčných chorôb.

Tlačová správa k chrípkovej sezone .

Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch do rómskych osád.

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike.

Pacient s močovým katétrom .
Smernica RÚVZ o protispoločenskej činnosti.
Odporúčania pre cestovateľov.

 

Archiv starších aktualít .

 

Odporúčania pre cestujúcich.

Vírusove ochorenie EBOLA - Leták

 

Očkovací kalendár.

 

U P O Z O R N E N I E !
Upozoroujeme všetkých záujemcov o odborné semináre organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, aby svoj záujem o účasť na odbornom seminári, vzh1adom na obmedzenú kapacitu priestorov, nahlásili do 5. dňa v mesiaci v ktorom sa seminár koná na adresu:

rs.epid@uvzsr.sk

Vaša účasť bude spätne potvrdená e-mailom.

 

Pre Vaše zdravie, pre Vás
Úrad verejného zdravotníctva SR, jeho činnosti a aktivity .

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

V danom kalendárnom roku zasadanie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
- v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
- zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
- výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
- výrobe kozmetických výrobkov

sa bude konať v roku 2018

08. 02. 2018 * 08. 03. 2018 * 12. 04. 2018 * 10. 05. 2018 * 14. 06. 2018 * 13. 09. 2018 * 11. 10. 2018 * 08. 11. 2018 * 13. 12. 2018


v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie, miestnosť č.5) so začiatkom o 8,30 hod. alebo so začiatkom o 10,30 hod.
Uchádzači sú na skúšky pozývaní pod3a termínu podania prihlášky, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
Správny poplatok v hodnote 20,00 € sa odovzdáva v deň konania skúšky pred začatím skúšky.


MUDr. Dušan Béreš, MPH
regionálny hygienik

 
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická osoba

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - právnická osoba

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o 1udské telo

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj pokrmov a nápojov

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu