RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T YNa základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu SR a na základe pokynu hlavného hygienika SR si Vás dovoľujeme informovať o úprave času pre poskytovanie informácií verejnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 na telef. linkách Call centrách zriadených na reg. úradoch verejneho zdravotníctva.

Dňom 28.05.2020 sa ruší nepretržitá prevádzka Call centier zriadených na RÚVZ pre verejnosť s ochorením COVID-19. Prevádzka informačných telef.liniek Call centier bude zabezpečená iba počas pracovného času a to od 8.00 hod. do 15.00 hod.Kontakt na oddelenie epidemiológie :

047 / 5631121, kl. 110, 111, 112

+421918542763

rs.epid@uvzsr.skNOVÉ : Mobilné odberové miesto Tisovec - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Stredná odborná škola Tisovec s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 Telocvičňa Strednej odbornej školy, Jesenského 903/2 Tisovec. /zverejnené 18.01.2021 /.

NOVÉ : Mobilné odberové miesto Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa VIKMED s.r.o. Revúca s miestom prevádzkovania pevný a mobilný stánok na parkovisku pred hotelom Pyramída, Železničná 257/19 Revúca. /zverejnené 18.01.2021 /.

NOVÉ : Mobilné odberové miesto Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Základná odborová organizácia pri Revúckej medicísko-humanitnej n.o. NsP s miestom prevádzkovania budova tržnice a dvor, M.R.Štefánika 1250/1 Revúca . /zverejnené 18.01.2021 /.

Čas otvorenia mobilného odberového miesta RUVZ Rimavská Sobota ul. Sama Tomášika.

Mobilné odberové miesta v pôsobnosti RUVZ Rimavská Sobota.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote /č.66 čiastka 32 /, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca pre hromadné podujatia, bohoslužby,predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu ... platná od 23.12.2020.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 pism. e) zákona č.355/2007 Z.Z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Izolácia v domácom prostredí.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Zákaz hromadných podujatí.


Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.
COVID-19 Informácie o novom koronavíruse .

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse / letáky /.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v maďarskom jazyku, rómskom jazyku, ruskom jazyku, ukrajinskom jazyku a nemeckom jazyku.


Výzva a oznámenie pre verejnosť - upravené úradné hodiny podateľne úradu.

Oznamenie o zrušení zberneho podúčtu.
Oznámenie pre podnikateľské subjekty a verejnosť.
Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

 
 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .


Skúšky odbornej spôsobilosti sú dočastne pozastavené.

* 11. 02. 2021 * 11. 03. 2021 * 08. 04. 2021 * 13. 05. 2021 * 10. 06. 2021 * 09. 09. 2021 ** 14. 10. 2021 * 11. 11. 2021 * 09. 12. 2021

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu