RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah!!! NOVÝ PORTÁL ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA !!!Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.skÚrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť. ...A K T U A L I T YInformácia pre verejnosť a podnikateľské subjekty o zrušení telefónneho čísla pevnej linky RÚVZ RS 047/56 31 394 s účinnosťou od 01.11.2022. Telefónna linka 047/56 31 121 zostáva v platnosti .

Epidemiologická situácia v okresoch Rimavská Sobota a Revúca 36.kt.týždeň 2023... /aktualizované 11.09.2023/

Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v kúpacej sezóne v roku 2023 – ku dňu 06.09.2023...

Čo sú to legionely a aká je prevencia ochorení spôsobených baktériami rodu Legionella...

Zdravé kúpanie - Informácia v SK,HU a PL jazyku...

OCHRANA PRED VYSOKÝMI TEPLOTAMI...

Základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1)...

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov ...

Peľové spravodajstvo /Týždenné peľové spravodajstvo v Slovenskej republike/...

Hlásenie prenosných ochorení za mesiac máj 2023. ... / aktualizované 26.05.2023/

" Dobehnime zabudnuté očkovanie " - Kampaň EIW 2023 prebieha v dňoch od 23. do 29. apríla 2023...

Od 20. marca sa ruší vyhláška k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov...

Poradňa zdravia - informuje, radí a odporúča. Aktualizované 28.02.2023.

Očkovací kalendár na rok 2023 pre povinné pravidelné očkovanie detí...

Aktuálne legislatívne zmeny zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Aktuálny zoznam výnimiek na požitie vody...

Zoznam mobilných odberových miest v okrese Rimavská Sobota a Revúca.

VYHLÁŠKY - OPATRENIA - SMERNICE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.
- Vestník vlády Slovenskej republiky - čiastky vydané v roku 2022. /Zoradené podľa čísla a dátumu zverejnenia, aktualizované 04.04.2022 /.


Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

* 09. 02. 2023 * 09. 03. 2023 * 13. 04. 2023 * 18. 05. 2023 * 08. 06. 2023 * 07. 09. 2023 ** 12. 10. 2023 * 09. 11. 2023 * 14. 12. 2023

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE použite stránku www.uvzsr.sk/web/ruvzrs

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

Príručky k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 1800/14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu.
Tel: 0475811100 kl.114 Mob: 0908916439 rs.hygienik@uvzsr.sk

Zástupca vedúceho služobného úradu
Mgr. MUDr. Adriana Strečková
Tel: 0475631121 kl.110 Mob: 0917610389 rs.epid@uvzsr.sk

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad a THČ
JUDr. Martina Lehocká
Mob: 0911904623 rs.ou@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Epidemiológia". Mob: 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Preventívne pracovné lekárstvo". Mob: 0917610096 rs.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ " Hygiena životného prostredia a zdravia ". M:0918542761 rs.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena detí a mládeže". Mob:0911904604 rs.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena výživy". Mob: 0918542762 rs.hv@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Poradňa zdravia a VkZ". Mob: 0917610215 rs.opz@uvzsr.sk


 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu