RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

A K T U A L I T YV súvislosti s ochorením COVID-19 volajte na nižšie uvedené telefónné čísla oddelenia epidemiológie.

Prevádzka telef. čísiel je zabezpečená iba počas pracovného času a to od 8.00 hod. do 15.00 hod.Pevná linka :

047 / 5631121, kl. 110, 111, 112


Mobilné telefónne čísla :

0918 542763 * 0905 320573 * 0905 320619 * 0905 320824 * 0905 319958

0910 904603 * 0905 273944 * 0905 220103 * 0905 320588


rs.epid@uvzsr.skNahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení COVID-19 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota v záujme dodržiavania opatrení informuje, že podnety na porušovanie opatrení môžete nahlásiť na mailovej adrese ruvzrs@uvzsr.sk a telef. číslach *0917610096 * 0911904604 * 0918542761 * 0918542762 * 0917610215*Otvorenie "MOM RÚVZ-RS" na ulici Sama Tomášika č.14 - Rimavská Sobota v mesiaci "Apríl 2021" je nasledovné : Každý "piatok" v čase od 10:00 do 14:00 hod.OZNAM o zrušení MOM - dňom 31.3.2021 sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia " Mobilné odberové miesto zriadovateľa Gymnázium Ivana Kraska so sídlom P. Hostinského 1033/3, 97901 Rimavská Sobota " vydané dňa 30.12.2020 rozhodnutím číslo A/2020/09792, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2020. /zverejnené 13.04.2021/

OZNAM o zrušení MOM - dňom 9.4.2021 sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia " Mobilné odberové miesto zriadovateľa Kavart s.r.o. Rimavská Sobota " vydané dňa 19.2.2021 rozhodnutím číslo A/2021/00445, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2021. /zverejnené 13.04.2021/

" PRE SENIOROV "
- Všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov.

- Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov.

- Malá kuchárka pre seniorov.

- Vzorový jedálniček pre seniorov.


Mobilné odberové miesta v okrese Rimavská Sobota a Revúca.
- Zoznam mobilných odberových miest / aktualizované 13.04.2021 /.

- Zoznam vydaných rozhodnutí pre mobilné odberové miesta.


EPIKETA - Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie .

Užívateľský prieskum spokojnosti s vybranými službami pre zlepšenie interakcie s občanmi a podnikateľmi .

Očkovanie - Jediný efektívný spôsob ako zvíťaziť nad ochorením COVID-19.

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Ak sa vraciate zo zahraničia,riaďte sa nasledovným postupm.

Správne postupy pre výber respirátora, manipuláciu a údržbu.

VYHLÁŠKY - OPATRENIA - SMERNICE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.
Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 31, čiastky vydané v roku 2021.

Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020.


Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.
COVID-19 Informácie o novom koronavíruse .

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse / letáky /.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v maďarskom jazyku, rómskom jazyku, ruskom jazyku, ukrajinskom jazyku a nemeckom jazyku.


Výzva a oznámenie pre verejnosť - upravené úradné hodiny podateľne úradu.
Oznamenie o zrušení zberneho podúčtu.

Oznámenie pre podnikateľské subjekty a verejnosť.
Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

 
 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

* 11. 02. 2021 * 11. 03. 2021 * 08. 04. 2021 * 13. 05. 2021 * 10. 06. 2021 * 09. 09. 2021 ** 14. 10. 2021 * 11. 11. 2021 * 09. 12. 2021

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu.
Tel: 0475811100 kl.114 Mob: 0908916439 rs.hygienik@uvzsr.sk

Zástupca vedúceho služobného úradu
Mgr. MUDr. Adriana Strečková
Tel: 0475631121 kl.110 Mob: 0917610389 rs.epid@uvzsr.sk

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
Tel: 0475631394 kl.119 Mob: 0911904603 rs.ou@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Epidemiológia". Mob: 0905320588 rs.epid@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia". Mob: 0917610096 rs.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ " Hygiena životného prostredia a zdravia ". M:0918542761 rs.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena detí a mládeže". Mob:0911904604 rs.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena výživy". Mob: 0918542762 rs.hv@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Poradňa zdravia a VkZ". Mob: 0917610215 rs.opz@uvzsr.sk

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
Tel: 0475631361 Mob: 0911904624 rs.htc@uvzsr.sk

 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu