RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Hygiena detí a mládeže

Zameranie oddelenia hygieny detí a mládeže
Zamestnanci:
RNDr. Nina Andóová, vedúca oddelenia
Mgr. Zuzana Bődoová
E. Szabóová

Kontakt: 047/5631121; 0911904604, e-mail:
rs.hdm@uvzsr.sk

Charakteristika činnosti:
Činnosťvychádza z platnej legislatívy a koncepcie odboru hygieny detí a mádeže. Je zameraná na ochranu, podporu a rozvoj zdravia detí a mládeže. Zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky a podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže.
Ochrana zdravia detí a mládeže je premietnutá do výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie detí a mádeže a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť, o deti do šesť rokov veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže a nad zotavovacími podujatiami.
Podpora a rozvoj zdravia detí amládeže sú premietnuté do riešenia cielených programov a projektov zameraných na deti a mládež a zdravotno–výchovných aktivít pre deti, pedagógov, rodičov a ostatných zamestnancov zariadení pre deti a mládež.

Informácie odd. HDM poskytované podľa zákona o prístupe k informáciám

- výstupy z riešených programov a projektov na odd. HDM,
- výber z demografických a antropometrických údajov,
- výstupy zýkonu štátneho zdravotného dozoru aúradnej kontroly potravín v zariadeniach detí a mládeže,
- výchova mladej generácie ku zdraviu, poradenská činnosť k faktorom životného a pracovného prostredia, vrátane režimu práce a odpočinku detí a mládeže

Legislatíva
Zákon č. 355/2007 Z.z. opodpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
Vyhláška MZ SR č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach a žiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
Vyhláška MZ SR č. 521/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská,
NV SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,
NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách na pracovisko,
Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušné predpisy mVyzvi srdce k pohybu - 2021

V roku 2021 bude prebiehať v termíne od 10. mája 2021 do 1. augusta 2021 v poradí už IX. ročník celoslovenskej kampane pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“. Jedná sa o celoslovenskú kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.

Účastnícky list

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu