RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Hygiena životného prostredia a zdravia


Zameranie oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia

Koncepcia v odbore hygiena životného prostredia a zdravia bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26.marca 2008, s účinnosťou od 1.apríla 2008.
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.


Práca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia sa orientuje najmä na tieto odborné okruhy:

- Sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody slúžiacej na verejné zásobovanie ľudí pitnou vodou
- Vyhodnocovanie kvality vôd určených na kúpanie,
- Problematiku územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno - hygienických požiadaviek v procese umiestňovania stavieb v územiach sídiel
- Problematiku životných podmienok ľudí v obytnom prostredí, so zameraním na zdravotné aspekty bývania a vytváranie zdravých podmienok v priestoroch verejných priestranstiev, sídlisk, odpočinkových priestorov a pod.
- Sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, problematiku hluku z cestnej automobilovej dopravy, ale i zo stacionárnych zdrojov hluku
- Zdravotno-hygienickú problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo, najmä v zariadeniach, v ktorých sú vykonávané epidemiologicky závažné činnosti
- Zdravotno-hygienickú problematiku zariadení cestovného ruchu, kúpeľných oblastí, a sociálnych zariadení.


Pracovná náplň:

- Posudzovanie návrhov na územné plány, územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
- Posudzovanie prevádzky verejných vodovodov, schvaľovanie prevádzkových poriadkov verejných vodovodov, monitoring kvality pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie obyvateľstva vyhodnocovanie kvality vody jednotným informačným systémom, vedenie evidencie kvality pitných vôd v okrese Rimavská Sobota a Revúca, štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním pitnou vodou
- Posudzovanie prevádzky kúpalísk, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, monitoring kvality vody určenej na kúpanie
- Posudzovanie návrhov návrhov na prevádzku ubytovacích zariadení vrátane zariadení cestovného ruchu, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach
- Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (holičstvá, kaderníctva, manikúry, pedikúry, tetováže, pearcingy, soláriá, sauny...) vrátane prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach
- Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky telovýchovných zariadení a športových zariadení, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach
- Agenda pohrebníctva podľa zákona č. 470/2005 Z. z., posudzovanie návrhov na prevádzku pohrebísk, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach
- Kontrola dodržiavania zákona č. 337/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 465/2005 Z. z. v dozorovaných zariadeniach
- Navrhovanie sankčných a represívnych opatrení za preukázané porušenia právnych predpisov.
- Šetrenie sťažností a podnetov, príprava podkladov k ich riešeniu
- Plnenie úloh na národných projektoch riešených na RÚVZ
- Životných podmienok
- Zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie
- Zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí (povodne, extrémne výkyvy teplôt, prívalové dažde)
- Spolupráca sými orgánmi štátnej správy a orgnizáciami na úseku ochrany zdravia


Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu