RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Hygiena výživy

I. Všeobecné informácie

Oddelenie hygieny výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešení ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva.
Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov, predpisov na jeho vykonanie, zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov a koncepcie odboru hygieny výživy v podmienkach okresov Rimavská Sobota a Revúca a to najmä :


na úseku výživy :

- vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
- sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
- vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,
- objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoje zdravej výživy,

na úseku hygieny výroby a hygieny potravín:
- sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
- sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
- kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
- posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
- vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
- vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,
- vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
- zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly,
- prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu

na úseku hygieny výrobkov bežného používania:

- kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
- vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
- vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
- prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch, v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami

II. Náplň práce oddelenia
Oddelenie hygieny výživy zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NV SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení noviel, Potravinového kódexu SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.852/2004 o hygiene potravín, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č.882/2004 o úradných kontrolách.

Posudková a rozhodovacia činnosť orgánu verejného zdravotníctva:
Vydáva záväzné stanovisko:
- k návrhom na územné konanie stavieb
- k návrhom na kolaudáciu stavieb a návrhom na zmenu v užívaní stavieb

Rozhodujeo návrhoch:
- na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní
- schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
- rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania

Štátny zdravotný dozor:
Štátny zdravotný dozor vykonáva
a) vspoločného stravovania
b) nad výrobou, dovozom a uvádzaním kozmetických výrobkov do obehu

Úradná kontrola potravín:

Úradná kontrola potravín sa vykonáva
a) na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín a ich distribúcie,
b) nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom,
c) nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh,
d) nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín.

Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad:
a) epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a umiestňovaním na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj o detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
b) výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh,
c) umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
d) výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
e) potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

Aktuálna legislatíva v oblasti výživy a bezpečnosti potravín

Aktuálna legislatíva v oblasti bezpečnosti kozmetických výrobkov

Slovenská databáza výživového zloženia potravín

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu