RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Legislatíva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR. Sídla a územné obvody všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú presne stanovené v prílohe k zákonu o ochrane a podpore verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote je zriadený pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca. Na čele regionálneho úradu verejného zdravotníctva je regionálny hygienik , ktorého vymenúva do funkcie hlavný hygienik SR.
Kompetencie regionálnych úradov verejného zdravotníctva možno rozdeliť do 3 základných skupín:
do 1. skupiny patria špecializované činnosti na úseku verejného zdravotníctva
- napr. riešenie národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a výskum v tejto oblasti
- do 2.skupiny patria kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva ako orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydávať rozhodnutia, záväzné stanoviská , pokyny, nariaďovať opatrenia, prejednávať priestupky a správne delikty na úseku verejného zdravotníctva, ukladať pokuty a povinnosť nahradiť náklady spojené s výkonom štátneho zdravotného dozoru.
- do 3.skupiny patria registračné a informačné kompetencie, napr. viesť register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti, viesť register rizikových prác, poskytovať informácie o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny a pod.
Osobitné postavenie majú regionálne úrady v sídle kraja - krajské regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré odborne a metodicky usmerňujú regionálne úrady verejného zdravotníctva vačujú laboratórne činnosti, pre RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote je to RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.
Aké sú oprávnenia orgánov verejného zdravotníctva ?
V § 13 zákona sú taxatívne uvedené návrhy a opatrenia, ktoré sú právnické osoby a obce povinné predkladať na posúdenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a je tu tiež výslovná povinnosť právnických osôb a obcí zdržať sa vykonávania posudzovaných činností až do doby kladného posúdenia. To v predchádzajúcom zákone chýbalo. RÚVZ vydáva záväzné stanoviská k predloženým územnoplánovacím podkladom, územným plánom, a návrhom na územné konanie, k návrhom na kolaudáciu stavieb, k návrhom na zmenu v užívaní stavieb, k návrhom na určenie osobitného režimu území tzv. chránené pásma a k návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou. Záväzné stanoviská nemajú povahu rozhodnutia, konečné rozhodnutie vo veci vydávajú potom iné orgány podľa osobitného predpisu ( napr. stavebné úrady a pod.)
V § 13 ods. 4 sú taxatívne uvedené návrhy a opatrenia, ktoré podliehajú posudzovaniu zo strany orgánov verejného zdravotníctva, kde je regionálny úrad verejného zdravotníctva konečným orgánom a po posúdení predmetných návrhov vydáva rozhodnutie. Na základe požiadaviek z praxe sa do zákona zahrnulo aj rozhodovanie o návrhoch na uvedenie do skúšobnej prevádzky a to v prípadoch, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného alebo pracovného prostredia. Ešte pred uplynutím skúšobnej doby však prevádzkovateľ musí požiadať o uvedenie priestorov do prevádzky - myslí sa trvalej prevádzky a predložiť podklad s vyhodnotením skúšobnej prevádzky. V opačnom prípade musí prevádzkovateľ po uplynutí skúšobnej doby skončiť činnosť a uzavrieť prevádzku, a to až do doby vydania kladného rozhodnutia o uvedení posudzovaných priestorov do prevádzky.
V zákone je tiež vymedzený okruh subjektov, ktoré sú povinné vypracovať a predložiť na schválenie prevádzkový poriadok, týka sa to výslovne prevádzkovateľov kúpalísk, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, telovýchovno - športových zariadení, prevádzkovateľov zariadení starostlivosti oľudské telo, zariadení pre detí aádež, prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Povinnosť vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok sa vzťahuje aj (prevádzkovateľov alebo zamestnávateľov) na pracoviská sýskytom hluku, vibrácií, chemických faktorov, biologických faktorov s výskytom zdrojov elektromagnetického poľa a pod. Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok je ustanovená aj v niektorých aproximačných nariadeniach vlády SR., ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločností alebo Európskej únie.
Orgány verejného zdravotníctva môžu posúdiť z hľadiska možného vplyvu na zdravie aj iné opatrenia alebo návrhy ako sú uvedené v § 13 zákona, ak si to vyžaduje verejný záujem, alebo ak to navrhne priamo dotknutá osoba, alebo ak to vyplynie zýkonu ŠZD.V takom prípade orgány verejného zdravotníctva môžu vydávať rôzne stanoviská a vyjadrenia z hľadiska verejného zdravia.
Zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vo svojej územnej pôsobnosti zabezpečujú výkon štátneho zdravotného dozoru, pri výkone majú povinnosť preukázať sa služobným preukazom, sú oprávnení vstupovať na pozemky, do prevádzkárni, zariadení a objektov, ktoré súvisia s predmetom štátneho zdravotného dozoru a na to nadväzuje oprávnenie požadovať potrebné sprevádzanie v kontrolovaných subjektoch. Osoby vykonávajúce ŠZD môžu požadovať také informácie, údaje , vysvetlenia, podklady a nazerať do príslušných dokladov, ktoré súvisia s predmetom dozoru. Medzi najdôležitejšie oprávnenia osôb vykonávajúcich ŠZD patrí oprávnenie uložiť potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov priamo na mieste výkonu ŠZD, ktoré majú charakter:
zákazu napr. zákaz používania zdraviu škodlivej vody ako pitnej ak nespĺňa požiadavky podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo podľa osobitných predpisov,
alebo charakter nariadenia špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie., ak sa pri výkone ŠZD zistí také porušenie zákona alebo vykonávacích predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môžu mať za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí. Pri uložení opatrenia na mieste osoba vykonávajúca ŠZD je povinná vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky, pričom jedno vyhotovenie zápisnice musí odovzdať kontrolovanému subjektu.
Povinnosti obcí sú ustanovené v § 53 zákona, ide o ktoré vymedzuje len osobitné povinnosti obce v oblasti verejného zdravotníctva a neustanovuje bližšie žiadne oprávnenia. Je potrebné podotknúť, že obce majú postavenie ako právnické osoby, a preto sa na nich primerane vzťahujú aj povinnosti ako na právnické osoby podľa druhu vykonávanej činnosti. Povinnosti právnických osôb sú ustanovené v § 52 zákona. V tejto súvislosti možno napr. spomenúť povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. n) zákona kde je ustanovená oznamovacia povinnosť v organizovaní hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia (jarmoky, trhy a pod.) Na rozdiel od predchádzajúceho zákona (zákon č. 126/2006 Z.z. ozdravotníctve) zákon o podpore a rozvoji verejného zdravia výslovne požaduje, aby sa obec až do času kladného posúdenia zdržala vykonávania opatrení alebo činností, ktoré podľa § 13 zákona musí posúdiť príslušný orgán verejného zdravotníctva.
Zo zákona bolo vypustené oprávnenie obcí obmedziť na ochranu pred hlukom a vibráciami prevádzku zdrojov hluku a vibrácií lebo Legislatívna rada vlády SR poukázala na právnu nečistotu tohto ustanovenia, obec však aj naďalej môže vo veciach samosprávy všeobecne záväzným nariadením na svojom území alebo v určitých častiach svojho územia nariadiť napr. na ochranu verejného zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinfekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov alebo na ochranu pred hlukom a vibráciami obmedzenie prevádzky zdrojov hluku a vibrácií, vrátane verejnej produkcie hudby, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí.
Každé porušenie povinnosti ustanovenej v zákone zo strany právnickej osoby alebo obce napĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. Skutková podstata iných správnych deliktov je vymedzená v § 57 zákona , teda za čo môže RÚVZ uložiť pokutu právnickým osobám alebo obciam. Z § 57 vyplýva, že orgán verejného zdravotníctva je povinný uložiť pokutu za každé protiprávne konanie právnickej osoby alebo obce, ktoré napĺňa skutkovú podstatu niektorého zo správnych deliktov podľa odsekov 1 až 45 zákona.
V odseku 47 sú určené minimálne a maximálne výšky pokút za správne delikty. Minimálna výška pokuty je 165 € ( 5000 Sk) a maximálna výška pokuty môže dosiahnúť výšku 99581 € ( 3 mil Sk), pri opakovanom porušení povinností môže orgán verejného zdravotníctva výšku pokuty zvýšiť až na dvojnásobok.
Charakteristika odborov - oddelení:
Epidemiógia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá výskytom chorôb, porúch zdravia a príčin v populácii a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov.
Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy verejného zdravotníctva v podpory a rozvoja zdravia detí a mládeže, stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvňovanie zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie.
Hygiena výživy je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnúť v konkrétnych podmienkach životného prostredia.
Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu kživotným podmienkám, životnému prostrediu a spôsobu života populácie a jednotlivcov.
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikógia sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie.

Verejné zdravotníctvo a legislatíva:Legislatíva verejneho zdravotníctva - zákony, vyhlášky, nariadenia, právne predpisy EU.Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu