RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Odborná spôsobilosť

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti v roku 2022.

10. 02. 2022 * 10. 03. 2022 * 07. 04. 2022 * 12. 05. 2022 * 09. 06. 2022 * 08. 09. 2022 * 13. 10. 2022 * 10. 11. 2022 * 08. 12. 2022


v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie-miestnosť č.5) s začiatkom o 8:00 hod. alebo so začiatkom o 13:00 hod.


Register odborne spôsobilých osôb

Register odborne spôsobilých osôb v roku 2022
Register odborne spôsobilých osôb v roku 2021
Register odborne spôsobilých osôb v roku 2014 až 2020.
Register odborne spôsobilých osôb v roku 2006 až 2013.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štvrtá časť Odborná spôsobilosť, § 15 - § 16.
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky, ak zákon inak. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie niektorých činností.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností:
- diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k vyhláške č. 585/2008 Z. z.
- osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia ( zák. č. 355/2007 Z. z. § 2 ods. 1 písm. r , vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 22 ).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti: ( 355/2007 Z. z. § 15 ods. 2, § 16 ods. 29 -31 ):

a) v úpravniach pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov,
e) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou zriadenou regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene je zriadená komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podľa § 15 ods. 2, písm. a, b, c zák. č. 355/2007 Z. z.
Epidemiologicky závažná činnosť – výroba kozmetických výrobkov – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (www.uvzsr.sk)
Nákup, predaj a spracúvanie húb – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)
Práca s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami – informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)
Pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a ich distribúciu a pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie platia ustanovenia § 16 ods. 12, 18 – 27 zákona č. 355/2007 Z. z.

Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností:

1. lekárska fakulta
2. farmaceutická fakulta
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
5. veterinárna fakulta
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
9. stredná zdravotnícka škola
10. stredná hotelová škola

stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
13. stredné odborné učilište vodohospodárske
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

16. stredná veterinárna škola

Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti:
Osvedčenia udelené po 31. máji 2010 sú vydávané na dobu neurčitú.
Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú do 31. mája 2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na dobu neurčitú.
Osvedčenia udelené a platnéna dobu určitú do 30. mája 2010 alebo skôr sa končia dňom uvedeným na osvedčení (je potrebné znova požiadať o udelenie odbornej ôsobilosti).
Podľa § 16 ods. 34 zákona č. 355/2007 Z. z. sa odborná spôsobilosť uznáva osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


Platenie správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

§ 7 ods. 1

Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami (Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.


Platenie správneho poplatku na ÚVZ SR:

a) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti sumou 30 €,
b) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 20 €,
c) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti sumou 10 €.

Číslo účtu:
Banka: Štátna pokladnica – 8180
VS: 0308
Správa pre prijímateľa: uviesť meno účastnika na skúške odb. spôsobilosti
IBAN:
SWIFT:

§ 4 Oslobodenie od poplatkov


(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:


a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch; Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch; Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 Občianskeho súdneho poriadku), exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti /Exekučný poriadok/ a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.


(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch (§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch),

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (prízemie, miestnosť č.5) so začiatkom o 8,30 hod. alebo so začiatkom o 10,30 hod.


Uchádzači sú na skúšky pozývaní podľa termínu podania prihlášky, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.

Správny poplatok v hodnote 20,00 € sa odovzdáva v deň konania skúšky pred začatím skúšky.


Mgr. MUDr. Tatiana Majanová
regionálna hygienička a

generálna tajomníčka služobného úradu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vSobote
Ul. Sama Tomášika č.14, PSČ 979 01 Rimavská Sobota,
číslo telefónu 047/5631121, e-mail:ruvzrs@ruvzrs.sk, č.faxu 047/581101

V Rimavskej Sobote, 1.8.2008

Vec: Skúšobný poriadok komisie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote na preskúšanie odbornej spôsobilosti


SKÚŠOBNÝ PORIADOK


komisie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti podľa § 15 ods.2 zákona č. 355/2007 Z. z. opodpore a rozvoji verejného zdravia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods.1 písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 520/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
1. Činnosť komisie riadi, zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o skúškach predseda skúšobnej komisie alebo podpredseda skúšobnej komisie
2. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní minimálne 3 jej členovia, uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
3. Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť žiadateľa.
4. Skúška sa skladá z dvoch častí vždy v jeden deň a to z písomnej časti a z ústnej časti skúšky, každá časť skúšky sa hodnotí samostatne a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“, aby žiadateľ úspešne vykonal skúšku, musí vyhovieť z obidvoch častí skúšky
5. Písomnú časť skúšky, ktorá pozostáva z testu s 30 otázkami zo všeobecných požiadaviek opatrení na predchádzanie prenosným ochoreniam, úspešne vykonal ten žiadateľ, ktorý nepresiahol hranicu 15% chybných odpovedí, t.j. 5 chybných odpovedí.
Ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z 5 otázok špeciálnej časti podľa druhu vykonávanej epidemiologicky závažnej činnosti, úspešne vykoná ten žiadateľ, ktorý správne odpovie na minimálne 3 otázky. Na prípravu odpovedí je vyčlenený čas prípravy 15 minút.
Ústnej časti skúšky musí predchádzať úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.
O priebehu skúšky a vyhodnotení sa vyhotoví zápisnica podľa vzoru (Príloha č. 2 Vyhl. MZ SR č.520/2007 Z.z..), ktorú podpíšu prítomní členovia.
Úspešnému žiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti sa do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky vydá osvedčenie o spôsobilosti podľa náležitostí § 4 Vyhl. MZ SR č. 520/2007 Z.z..
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najskôr o 3 mesiace, najneskôr o 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje podľa bodu 4.
Žiadateľ, ktorý skúške vyhovel sa stáva odborne spôsobilou osobou, ktorá sa zapíše do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý je verejne prístupný.

MUDr. Dušan Béreš, MPH
regionálny hygienik


Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu