RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

VYHLÁŠKY - OPATRENIA - SMERNICE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.

Smernica o riadení rizík v podriadených organizáciach Ministerstva zdravotníctva SR. /zverejnené 02.03.2021 /

VYHLÁŠKA č.64 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. /zverejnené 16.02.2021 /

VYHLÁŠKA č.60 a 59 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca . Prípadné podnety k dodržiavaniu uvedenej vyhlášky posielajte na rs.ppl@uvzsr.sk /zverejnené 12.02.2021 /

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote /č.66 čiastka 32 /, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca pre hromadné podujatia, bohoslužby,predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu ... platná od 23.12.2020.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods.4 pism. e) zákona č.355/2007 Z.Z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Izolácia v domácom prostredí.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Zákaz hromadných podujatí.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19 Uvoľňovanie opatrení. / Aktualizované 20.05.2020 /.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Používanie ochranného rúška./ Aktualizované 19.05.2020 /.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia -Hromadné podujatia. / Aktualizované 19.05.2020 /.

Dohoda spoločných prevádzkovateľov UVZSR a RUVZ z dňa 7.5.2020

Fáza_3 pri postupnom uvoľňovaní karantény. / Aktualizované 19.05.2020 /.

Fáza_1 pri postupnom uvoľňovaní karantény. / Aktualizované 21.04.2020 /.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-Cov-2 / siedma aktualizácia z 20.04.2020 /.

Opatrenie hlavného hygienika SR č.3172 z 17.04.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-Cov-2.

Opatrenie hlavného hygienika SR pre nosenie rúšok v súvislosti s ochorením COVID-19./ Aktualizované 20.04.2020 /

Opatrenie hlavného hygienika SR pre schôdze a porady štátnych orgánov v súvislosti s ochorením COVID-19./ Aktualizované 20.04.2020 /

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse .

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obratov.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
MUDr. Dušan Béreš, MPH
tel.: 047 5811100 kl. 114

Zástupca vedúceho služobného úradu
MUDr. Tatiana Majanová
tel.: 047 5631394 kl. 121

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
tel.: 047 5631394 kl. 119

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
tel.: 047 5631361

 
 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu