RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Podateľňa - všetko o žiadostiach

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 citovaného zákona na základe žiadosti osôb uvedených v § 52 citovaného zákona (fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote je miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územie okresov Rimavská Sobota a Revúca.


Čo musí žiadosť obsahovať?

PRÁVNICKÁ OSOBA

* obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa – IČO (ak bolo pridelené),
* označenie adresáta – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota,
* opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu,
* sídlo posudzovanej prevádzky,
* meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností (štatutárny zástupca),
* telefonický príp. iný kontakt.

FYZICKÁ OSOBA OPRÁVNENÁ NA PODNIKANIE

* meno, priezvisko, trvalé bydlisko a identifikačné číslo žiadateľa – IČO (ak bolo pridelené),
* označenie adresáta – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota,
* opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu,
* sídlo posudzovanej prevádzky,
* meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
* telefonický príp. iný kontakt.

POŽADOVANÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

* doklad o oprávnení na podnikanie (kópia živnostenského listu, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra alebo iného registra),
* u štátnych organizácií kópia zriaďovacej listiny alebo kópia dokladu o zriadení zákonom,
* u zdravotníckych zariadení – kópia licencie resp. VŠ diplomu,
* správny poplatok - kolková známka v prislušnej hodnote resp. doklad o oslobodení od platenia správnych poplatkov (štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie), pre možnosti zaplatenia pozri časť Správne poplatky.

Ďalšie doklady v závislosti od predmetu žiadosti:

* prevádzkový poriadok v dvoch vyhotoveniach (náležitosti prevádzkového poriadku pre jednotlivé typy – druhy prevádzok sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády SR, pozri časť Legislatíva),
* pri uvedení objektu do prevádzky kópia kolaudačného rozhodnutia resp. kópia rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
* list vlastníctva - kópia, kópia nájomnej zmluvy,
* projektová dokumentácia, situácia širších vzťahov,
* u epidemiologicky závažných činností – kópia zdravotného preukazu, kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti resp. kópia dokladu o vyučení,
* iné (výsledky meraní faktorov prostredia, posudky o riziku, rozbor pitnej vody a pod.).

Lehoty pre rozhodnutie - § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

1. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, orgán verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne.

2. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je orgán verejného zdravotníctva povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu pre rozhodnutie primerane predĺžiť odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom v Bratislave).

3. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom žiadateľa s uvedením dôvodov upovedomiť.

Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, ktoré RÚVZ vyberá podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

*) § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**) § 15 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Správne poplatky sa platia pri podávaní žiadosti a je možné ich zaplatiť:

1) v hotovosti ,

2) zakúpením e-kolku príslušnej hodnoty,

3) prostredníctvom mobilnej aplikácie e-kolok

- manuál : "Spôsob úhrady správneho poplatku" .


Od správnych poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu.

V zmysle Zákona č. 286/2012 Z.z. ktorý je účinný od 1. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, mení výška výberu správnych poplatkov nasledovne:

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položka 150 písmeno f) až j)

f)

Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

50,- €

g)

Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)

10,- €

h)

Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti

30,- €

i)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

20,- €

j)

Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)

10,- €

*) § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**) § 15 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu