RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Poradenské centrá

Poradenské centrá zdravotnej výchovy a zdravia
(PORADŇA ZDRAVIA)

V zmysle odborného usmernenia MZ SR na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia, prijatého 15. septembra 1999, boli v štátnych zdravotných ústavoch zriaďované poradne zdravia, na podporu zdravia.
Poradňa zdravia je určená na primárnu prevenciu pre všetkých obyvateľov SR, ktorí prejavia záujem o zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení. Cieľom poradenskej činnosti je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.


Vrámci organizácie činnosti sú zriadené nasledovné poradne:

Základná poradňa

Nadstavbové poradne:

Poradňa zdravej výživy
Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
Poradňa odvykania od fajčeniaňa pre deti a mládež
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku
Poradňa prevencie drogových závislostí

Poradenskú činnosť v základnej a nadstavbových poradniach vykonávajú:

Mgr. Zuzana Bokorová, vedúca poradne zdravia
Karla Betaová


Vakcinačná poradňa


Poradenskú činnosť v poradni vykonáva:

Mgr.MUDr. Adriana Strečková


Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci

Poradenskú činnosť vporadni vykonáva:

Mgr.MUDr. Tatiana Majanová – vedúci lekár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z á k l a d n á p o r a d ň a


Ordinačné hodiny v základnej poradni sú:


Utorok a streda od 7.30 do 10.00

Pred vyšetrením sa doporučuje byť 12 hodín nalačno, dovolené je piť dostatok vody. Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí. Základná poradňaje zameraná na preventívne vyšetrenie zdravých osôb so zameraním na vyhľadávanie zdravotných rizík pod odborným dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. Po zistení základných údajov z osobnej a rodinnej anamnézy prebehne komplexné vyšetrenie klienta od antropometrického vyšetrenia a zistenia skladby tela cez odmerania krvného tlaku a pulzu až po vyšetrenie kapilárnej krvi prístrojom Reflotron (určenie hladiny cukru, celkového, dobrého a zlého cholesterolu a tukových látok). Po stanovení osobného rizikového skóre klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a d s t a v b o v é p o r a d n e

Do nadstavbových poradní je potrebné dohodnúť individuálny termín na č.t. 047/5631121.


Poradňa prevencie drogových závislostí

Cieľ –predchádzanie vzniku možných zdravotných, ale aj pridružených sociálnych a ekonomických problémov vyplývajúcich z rizikového pitia alkoholu a hazardného užívania ostatných drog.

Poradenstvo je určené pre ľudí, ktorí:

- Majú náznaky nadmerného, hazardného pitia alkoholu či iných drog
- Po liečení hľadajú kluby, svojpomocné skupiny
- Pre rodinných príslušníkov jedincov problémovo pijúcich
- Sa zaujímajú otázkami alkoholizmu a problémov s nimi spojených


Poradenstvo nie je určené:
Pre ľudí s aktívnou chorobnou závislosťou od alkoholu a iných drog a v prvých 12 mesiacoch abstinencie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poradňa ochrany a zdravia pri práci


Ordinačné hodiny poradne ochrany a podpory zdravia pri práci sú:

Pondelok od 13.00 do 15.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hepatálna poradňa

Pred vyšetrením sa doporučuje byť 12 hodín nalačno, dovolené je piť dostatok vody. Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera. Nie je vhodné navštíviť poradňu počas liečby antibiotikami. Poradňa je zameraná na vyšetrovanie pečeňových testov z kapilárnej krvi. Klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania.


Ordinačné hodiny v hepatálnej poradni sú:

Štvrtok od 7.30 do 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakcinačná poradňa

Poradňa je zameraná na konzultácie v oblasti povinného a odporúčaného očkovania detí, dorastu a dospelých a na poradenstvo v oblasti vakcinácie pred cestou do zahraničia.

Ordinačné hodiny vakcinačnej poradne sú:


Štvrtok od 8.00 do 11.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšetrenie a poradenská činnosť je poskytovaná bezplatne !

Kontakt:

Mgr. Zuzana Bokorová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
č.t. 047/5631121
e-mail:
rs.hdm@uvzsr.skDomovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu