RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia


ZAMERANIE ODDELENIA PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE


1. sledovanie stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok

2. hodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov

3. posudková činnosť

RÚVZ vydáva posudky k

- územnému konaniu
- zmene účelu využitia stavby
- ku kolaudačnému konaniu
- uvedeniu priestorov do prevádzky
- skladovaniu a manipulácii s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
- činnostiam spojeným s vystavením zamestnancov karcinogénom a mutagénom vrátane azbestu

4. usmerňovanie fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov

5. dozor nad pracovnými podmienkami na rizikových pracoviskách

6. vydávanie osvedčení pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami

7. šetrenie pracovných podmienok v súvislosti s podozrením na profesionálne ochorenie

8. riešenie sťažností a podnetov občanov a zamestnancov

9. účasť na projektoch v rámci NPPZ


Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu